Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115
banner
mekong
Mekong Starup

Quản lý chất lượng

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022
15/01/2023

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022
08/12/2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2022
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
17/02/2022

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
15/11/2019

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
15/12/2018

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.