Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Văn hóa kinh doanh

  1. Đặt quyền lợi của người bệnh lên hàng đầu.
  2. Có chính sách chế độ với tất cả nhân viên bệnh viện một cách hợp lý.
  3. Nhà đầu tư phải có cơ hội và điều kiện để tái phát triển.
  4. Phải có nghĩa vụ với nhà nước.
  5. Phải có nghĩa vụ với những người hoặc cộng đồng còn khó khăn.